Acasă » Operare-Programare

Operare-Programare

Profesor: Dragnei Mihaela

Funcținează cu un număr de 9 grupe incepatori si avansati. În ultimii ani asistăm la o dezvoltare în ritm susţinut a utilizării calculatoarelor electronice, spectrul aplicaţiilor în diferite domenii de activitate se îmbogăţeşte continuu, numărul utilizatorilor se măreşte simţitor.  Odată cu creşterea complexităţii programelor este necesară însuşirea modului de operare pe calculator încă din clasele mici, de la cele mai fragede vârste. Pe de altă parte, nu toţi elevii au acasă calculatoare, deci ar fi recomandabil ca măcar o dată pe săptămână să aibă posibilitatea utilizării unui computer, în cadrul unor ore de Tehnologia Informatiei sau de Informatică, precum cele desfăşurate în cadrul Clubului Copiilor.  Ei vor fi ajutaţi să înveţe modul de operare şi utilizare a unui computer ca să-l poată folosi ca instrument de lucru şi în cadrul altor discipline.

Obiective:

Activitatea din cadrul cercului de Informatică are ca principal obiectiv să stimuleze creativitatea elevilor, să formeze priceperi şi deprinderi specifice acestei materii, bazându-se pe o programă adaptată local, la nivelul grupei şi a dotărilor cercului.

Cursul de Informatică îşi propune să continue activitatea începută în anii precedenţi şi, pe măsura posibilităţilor, să o perfecţioneze astfel încât la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 să fie îndeplinite obiectivele cadru propuse, elevii rămânând cu un bagaj de cunoştinţe suficient pentru a-şi continua studiul şi în anul şcolar care urmează.

De asemenea, prin studiul materiei Informatică ne propunem să stimulăm dorinţa elevilor de a învăţa şi de a se acomoda cu transformările ce au loc în domeniul prelucrării şi transmiterii informaţiei cu mijloace moderne, de a se familiariza cu tehnicile de programare şi cu birotica.

Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, de receptare a mesajului oral şi scris, de exprimare scrisă, de recunoaştere a culorilor şi nonculorilor, de proiectare şi evaluare a unor produse/obiecte; racordarea la progresul ştiinţific şi cultural al societăţii contemporane.

Folosirea unor exemple ca punct de plecare pentru întocmirea, clasificarea sau justificarea unor noţiuni; Stimularea muncii independente;

Stimularea activităţii pe grupe;

Iniţierea şi realizarea creativă a unor documentări (în INTERNET sau în cărţi);

Stimularea studiului individual.

In domeniul conex avem grupe de Atelierul fanteziei  care ofera un cadru organizat  dezvoltare şi valorificare a potenţialului creativ al abilităţilor practice deţinut de fiecare elev . Strategia didactică are ca dominant lucrul ȋn echipă care favorizează comunicarea şi asumarea de către elevi a diverselor roluri ȋn cadrul grupului(conducător-executant). Activitățile realizate în cadrul acestui atelier au avut în vedere formarea priceperilor și deprinderilor multiple de rulare, de pliere, de împăturire a hârtiei, dezvoltarea unor aptitudini și capacități intelectuale, precum îndemânare manuală, ingeniozitate, capacitate de abstractizare, vedere bidimensională și tridimensională, simț practic și estetic, dezvoltarea la elevi a imaginației, a creativității artistice, a manuabilității și capacității de exprimare plastică utilizând materiale, instrumente și tehnici diferite,  dezvoltarea abilităților de lucru în echipă și a gustului pentru a explora singuri posibilități de a realiza alte figuri în tehnicile învățate (quilling sau origami), îmbogățirea cunoștințelor la anumite discipline de învățământ și îmbunătățirea rezultatelor școlare.

Tot ȋn domeniul conex este şi Laboratorul lui Dexter ȋn cadrul căruia prin activitatea experimentală  elevii  trăiesc bucuria de a descoperi, de a observa, de a face ipoteze şi de a le verifica  prin experiment. Printr-o astfel de abordare ei îşi vor dezvolta capacitatea  de  deducţie  şi de exprimare  într-un limbaj ştiinţific.  Învăţând folosind exclusiv experimentul, copiii vor înţelege profund  fenomenele, trecând astfel de la cunoştinţe preştiinţifice (subiectivate) la experimentarea şi înţelegerea unor  legi universale   (obiective).